• Home
 • Jaké služby jsou osvobozeny od daně DPH?

Jaké služby jsou osvobozeny od daně DPH?

Admin

Ask Q

vzdělávání, zdravotní péče a finanční služby, mohou být od placení DPH osvobozeny. Tento prodej je pak osvobozen od DPH bez nároku na odpočet daně.

Co je osvobozené od DPH?

§62 (1) Plněním osvobozeným od daně je dodání zboží, u kterého při pořízení, popřípadě při změně účelu použití, plátce nemohl uplatnit nárok na odpočet daně, protože je používal k uskutečnění plnění osvobozených od daně.

Jaké zboží je osvobozeno od DPH?

(1) Od daně je osvobozen dovoz zboží, při kterém vzniká povinnost přiznat daň v tuzemsku, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno ze třetí země, a ukončení odeslání nebo přepravy zboží je v jiném členském státě a dodání tohoto zboží do jiného členského státu je osvobozeno od daně podle § 64.

Co je osvobozeno od daně?

Od daně z příjmu jsou osvobozeny příjmy podle § 10 odst. 3) zákona o daních z příjmů (například příjmy z příležitostné činnosti, výhry z deklarovaných loterií, sázek atd.) a celá řada příjmů vyjmenovaných v § 4 a § 4a) zákona o daních z příjmů. Žádné z uvedených příjmů neuvádíme v daňovém přiznání.

Co znamená osvobození od daně s nárokem na odpočet?

§68 (16) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno poskytnutí služby osobou, která jedná jménem a na účet jiné osoby, která spočívá v zajištění plnění osvobozeného od daně podle § 66 až 69, s výjimkou odstavce 17, nebo plnění uskutečněného ve třetí zemi.

Kdo má povinnost platit DPH?

Dle zákona o DPH je to osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat ve dvanácti po sobě jdoucích měsících překročí hranici 1 000 000 Kč. Tato osoba se stává plátcem od prvního dne druhého měsíce, jenž následuje po měsíci, kdy byl stanovený obrat překročen.

Co je nárok na odpočet DPH?

Nárok na odpočet daně vzniká plátci okamžikem, kdy nastaly skutečnosti zakládající povinnost tuto daň přiznat (§ 73 odst. 3 ZDPH). V případě přijatých zdanitelných plnění uskutečněných ve prospěch plátce jiným plátcem daně vzniká povinnost přiznat daň ve shodě s § 21 ZDPH buď: k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

Jak doložit dodání zboží do EU?

Této záležitosti se věnuje § 64 odst. 5 ZDPH. Zde byla dříve uvedena informace, že dodání zboží do JČS EU lze prokázat písemným prohlášením pořizovatele nebo zmocněné třetí osoby, která zajišťovala odeslání nebo přepravu zboží z ČR do JČS EU, nebo jinými důkazními prostředky.

Co je prodej zboží na dálku?

Prodejem zboží na dálku se pro účely DPH podle ustanovení § 4 odst. 9 zákona o DPH (dále jen „ZDPH“) rozumí dodání zboží, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno z členského státu odlišného od členského státu ukončení jeho odeslání nebo přepravy, a to osobou povinnou k dani, která zboží dodává.

Co je dodání zboží?

(1) Dodáním zboží se pro účely tohoto zákona rozumí převod práva nakládat se zbožím jako vlastník. (2) Dodáním zboží do jiného členského státu se pro účely tohoto zákona rozumí dodání zboží, které je skutečně odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu.

Jak se osvobodit od dani?

Osvobození od daně definuje část předmětu daně, ze kterých se daň nevybírá, resp. které daňové položky nejste povinni, ale často ani oprávněni zahrnout do základu daně. Osvobození se často váže na splnění určitých podmínek, popř. má určité horní limity, jejichž překročením se už zdaní celá částka.

Co to je příležitostný příjem?

Příležitostný příjem je příjem do celkové výše 30 000 Kč za rok a umožňuje fyzické osobě si vyzkoušet, jaké to je podnikat bez nutnosti cokoliv řešit. Jediné, na co pamatovat, je, že se musí jednat o jednorázové aktivity či služby a nemít pro ně zavedené živnostenské oprávnění.

Co nepodléhá dani?

Příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného nájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, které nejsou provozovány podnikatelem, jsou od daně z příjmu osvobozeny, když jejich úhrnná částka za rok nepřesáhne 30 000 Kč.

Jak funguje režim přenesení daňové povinnosti?

Přenesená daňová povinnost funguje tak, že povinnost přiznat a odvést DPH má odběratel a nikoliv dodavatel plnění. Tedy DPH na dodané zboží či služby nezaplatíme svému dodavateli, ale odvedeme ji přímo státu. Dodavatel na daňový doklad neuvede výši DPH, ale napíše „výši daně je povinen doplnit a přiznat odběratel“.

Co patří na Radek 50 DPH?

Plnění osvobozená od DPH bez nároku na odpočet DPH je poskytovatel plnění povinen vykázat v přiznání k DPH na řádku 50, kde se uvede hodnota těchto plnění. Na základě těchto hodnot se pak počítá krácený koeficient stanovující poměr mezi plněními zakládající nárok na odpočet DPH a plněními bez nároku na odpočet DPH.

Jak zaúčtovat neuplatněné DPH?

Většinou to platí a neuplatněné DPH pak lze dát hromadně třeba na účet 548 - to platí za předpokladu, že jste nákupy účtovali jako daňově účinné na účty 5xx. Ale u neuplatněných (částí) odpočtů DPH např. při nákupu dlouhodobého majetku bych přičetla to neuplatněné DPH k základu daně toho majetku, tj. na účet 022 apod.

Jak funguje režim přenesení daňové povinnosti?

Přenesená daňová povinnost funguje tak, že povinnost přiznat a odvést DPH má odběratel a nikoliv dodavatel plnění. Tedy DPH na dodané zboží či služby nezaplatíme svému dodavateli, ale odvedeme ji přímo státu. Dodavatel na daňový doklad neuvede výši DPH, ale napíše „výši daně je povinen doplnit a přiznat odběratel“.

Co není předmětem DPH?

Mezi plnění, která nejsou předmětem daně, patří plnění, jež nesplňují obecnou definici dodání zboží ani poskytnutí služby, vymezené zákonem o DPH. Jedná se například o smluvní pokutu, penále, škodu apod.

Co patří na Radek 50 DPH?

Plnění osvobozená od DPH bez nároku na odpočet DPH je poskytovatel plnění povinen vykázat v přiznání k DPH na řádku 50, kde se uvede hodnota těchto plnění. Na základě těchto hodnot se pak počítá krácený koeficient stanovující poměr mezi plněními zakládající nárok na odpočet DPH a plněními bez nároku na odpočet DPH.

Jak zaúčtovat neuplatněné DPH?

Většinou to platí a neuplatněné DPH pak lze dát hromadně třeba na účet 548 - to platí za předpokladu, že jste nákupy účtovali jako daňově účinné na účty 5xx. Ale u neuplatněných (částí) odpočtů DPH např. při nákupu dlouhodobého majetku bych přičetla to neuplatněné DPH k základu daně toho majetku, tj. na účet 022 apod.

Jak funguje vrácení DPH?

Správce daně má povinnost vrátit nadměrný odpočet nebo přeplatek daně do 30 dnů od jeho vyměření, případně od posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání, pokud je tento přeplatek větší než 100 korun. Pokud je nižší, musí o jeho vrácení plátce daně sám požádat.

Kdy nejsem plátce DPH?

Platí, že pokud se nemusíte stát plátcem DPH povinně — váš obrat za 12 po sobě jdoucích měsíců není vyšší než 1 milion Kč — pak se typicky plátcem DPH být nechcete. Administrativa pro plátce DPH je složitější a máte řadu povinností. Je potřeba podávat daňové přiznání, kontrolní hlášení a podobně.

Co vše lze odecist z DPH?

Zjednodušeně: můžete si odečíst daň z přidané hodnoty zaplacenou dodavateli (vaše náklady) od daně, kterou vyberete od svých odběratelů a musíte odvést státu (příjmy). Teoreticky může vzniknout nulová daň nebo dokonce přeplatek, který vám správce daně (finanční úřad) musí vrátit.

Co lze odečíst z DPH?

Uplatněním odpočtu daně se rozumí uvedení daně na vstupu do daňového přiznání v příslušných řádcích, případně jeho uplatnění v rámci daňové kontroly. Plátce daně, který má za povinnost platit DPH, získává možnost odečíst daň zaplacenou dodavateli od daně vybrané od svých odběratelů (poplatníků).

Co si můžu odepsat z dani?

První možností, jak si snížit daně, jsou takzvané odečitatelné položky (přesněji řečeno je zákon nazývá nezdanitelnou částí základu daně, zatímco jako "odčitatelné položky od základu daně" označuje jiné možnosti, pro nepodnikající fyzické osoby nevyužitelné).

Jak je to s DPH při nákupu z Rakouska?

Česká republika – zboží podléhá české DPH, prodejce přizná daň v daňovém přiznání v České republice. Rakousko a Německo – zboží bude zdaněno ve státě, kde se nachází po ukončení přepravy, neboť byl překročen limit 10 000 EUR v předchozím roce z hodnoty prodejů do všech členských států (dohromady ve výši 48 000 EUR).

Kdo je plátcem osvobozeným od daně?

1 (1) Plněním osvobozeným od daně je dodání zboží, u kterého při pořízení, popřípadě při změně účelu použití, plátce... 2 (2) Plněním osvobozeným od daně je dodání zboží, při jehož pořízení nebo použití neměl plátce nárok na odpočet daně... More ...

Co je osvobozená od daně?

Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně. (1) Při splnění podmínek stanovených v § 52 až 62 jsou od daně bez nároku na odpočet daně osvobozena tato plnění: a) základní poštovní služby a dodání poštovních známek ( § 52 ), b) rozhlasové a televizní vysílání (§ 53), c) finanční činnosti ( § 54 ),

Jaké jsou základní sazby DPH?

Do základní 21% sazby DPH spadá například komerční výstavba, elektřina, benzín a zemní plyn, tvrdý alkohol a tabák, nábytek, oblečení nebo elektronika. Nakupující občan tedy skoro pětinu celkové zdaněné ceny zaplatí státu, bez ohledu na svoji ekonomickou a sociální situaci.

Podobne clanky

Co znamená osvobození od daně?

Co znamená osvobození od daně s nárokem na odpočet?

Byly nase odpovedi uzitecne?

Ano Ne

Dekujeme mnohokrat za vasi zpetnou vazbu!

Mate nejake dalsi otazky?poslat zadost

FAQ

 • Kdo je osvobozen od daně?
 • Od daně z příjmu jsou osvobozeny příjmy podle § 10 odst. 3) zákona o daních z příjmů (například příjmy z příležitostné činnosti, výhry z deklarovaných loterií, sázek atd.) a celá řada příjmů vyjmenovaných v § 4 a § 4a) zákona o daních z příjmů. Žádné z uvedených příjmů neuvádíme v daňovém přiznání.U fyzických osob je osvobození od daně z příjmů stanoveno odlišně pro podnikatele a pro ostatní fyzic...


 • Jak obejit daň z příjmu?
 • Jak ušetřit na dani z příjmu, aneb daňové úlevy (1. díl) 1. Dary ... 2. Úroky Dále můžeme odečíst úroky zaplacené ve zdaňovacím období z úvěru ze stavebního spoření, hypotečního úvěru ad., pokud byl tento úvěr použitý na financování bytových potřeb (např. úvěr na koupi bytu, stavbu domu..) ... 3. Příspěvky na penzijní pojištění/připojištění ... 4. Pojistné na životní pojištění ... 5. Členské přísp...


 • Co je to základ daně z příjmů?
 • Základem daně je částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím období (jeden kalendářní rok) přesahuje výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení.Jak zjistit daňový základ? Vezmete všechny vaše příjmy, od nich odečtete náklady a případně odečitatelné položky (úroky z úvěru na bydlení, příspěvky na penzijní spoření, životní pojištění nebo třeba dary) a vyjde vám základ...


 • Co je daň z příjmů ze závislé činnosti?
 • Příjmy ze závislé činnosti se zdaňují u zaměstnavatele, a to buď v podobě měsíční zálohy na daň nebo srážkovou daní (daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně). Výpočet v obou případech provádí zaměstnavatel a v termínech podle zákona o daních z příjmů daň nebo zálohu na daň odvede (viz daňový kalendář).Závislá činnost je z hlediska daní z příjmu taková činnost, která není vykonávána zcela...


 • Jaké jsou nepřímé daně?
 • K nepřímým daním se řadí daň z přidané hodnoty (DPH) a spotřební daň z alkoholu, tabáku a energie. Společný systém daně z přidané hodnoty se obecně vztahuje na zboží a služby, jež jsou nakupovány a prodávány za účelem využití či spotřeby v EU. Spotřební daní je zatížen prodej či používání specifických produktů.Co patří do Neprimych daní? K nepřímým daním patří: DPH, spotřební daň, ekologická daň....


 • Kdy se daní zisk?
 • Kdy se dani zisk z akcií? Jestliže Váš příjem z prodeje akcií přesáhl částku 100 000 Kč za rok a zároveň prodej akcií proběhl do tří let od jejich nákupu, je třeba transakce s cennými papíry zdanit. Kdy dostanu peníze z dani? Pokud je vám vyměřena daň do 5 000 Kč, tak termínem pro platbu je 31. květen, přičemž tento den musí být už peníze na účtu finančního úřadu. Pokud vám byla vyměřena daň vyš...


 • Jak se daní výnosy z dluhopisů?
 • Jak se daní výnos z dluhopisů? Standardně se platí srážkovou daní 15%. Výnos vzniklý rozdílem mezi prodejní a nákupní cenou je osvobozen od daně za předpokladu, že dluhopis byl v držení déle než tři roky. V opačném případě se tento kapitálový výnos uvádí jako paragraf 8 v daňovém přiznání.Jak se obchoduje s dluhopisy? Zatímco na burzách jsou stanovena jednotná pravidla, většina dluhopisů se obchod...


 • Jak se naučit obchodovat s akciemi?
 • Akcie se obchodují na centralizovaných burzách a jediné, co vám stačí k tomu, abyste na burze mohli udělat obchod s akciemi, je obchodní účet u brokerské společnosti. Funguje to velmi podobně jako účet v internetovém bankovnictví - přihlásíte se a můžete nakupovat a prodávat akcie.Jak začít s obchodováním s akciemi? První možností, jak investovat do akcií, jsou podílové fondy. Druhou možností, jak...


Comments

Leave a Comment

Posli nam email