• Home
 • Kdo je poplatníkem daně?

Kdo je poplatníkem daně?

Admin

Ask Q

Daňový subjekt je podle zákona osoba, která je povinná strpět, odvádět nebo platit daň. Daňové subjekty dělíme na poplatníky a plátce daně. Poplatník je daňový subjekt, jehož předmět (tj. především příjem nebo majetek) je dani podroben.

Kdo je poplatník dani?

Daňový poplatník je fyzická nebo právnická osoba, jejíž příjmy, majetek nebo činnost podléhá dani. Plátcem daně je osoba ze zákona povinná daň vypočítat, vybrat nebo srazit a v určité lhůtě odvést správci daně.

Kdo je poplatníkem daně z příjmu fyzických osob?

Plátcem daně u DPFO se v podstatě rozumí poplatník se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky, který je plátcem: příjmu ze závislé činnosti, příjmu, z kterého je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, nebo. příjmu, z kterého se sráží úhrada na zajištění daně.

Kdy je poplatník a plátce jedna osoba?

Řešení: Poplatník je zároveň plátce daně například u daně z příjmu fyzických osob samostatně výdělečně činných (např. živnostník) - musí si daň spočítat, vyplnit daňové přiznání a ještě sám zaplatit.

Kdo platí daň z příjmů?

Ať už jste podnikatel, zaměstnanec anebo máte výnosy z nájmu, nevyhne se vám povinnost v podobě daně z příjmů. Tu jsou totiž povinni platit jak všechny ekonomicky aktivní fyzické osoby s trvalým bydlištěm v České republice, tak i někteří cizinci.

Kdo je poplatník dani?

Daňový poplatník je fyzická nebo právnická osoba, jejíž příjmy, majetek nebo činnost podléhá dani. Plátcem daně je osoba ze zákona povinná daň vypočítat, vybrat nebo srazit a v určité lhůtě odvést správci daně.

Kdo je veřejně prospěšným poplatníkem?

Vymezení veřejně prospěšného poplatníka Veřejně prospěšným poplatníkem pro účely zákona o daních z příjmů je poplatník, který v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, statutem a stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním.

Kdo má nárok na vrácení daně?

Kdy musím podat daňové přiznání sám?

Kdy se nemusí platit daň z příjmů?

Kam patřím na finanční úřad?

Ke kterému územnímu pracovišti patříte, lehce zjistíte. Stačí zadat na stránkách finanční správy PSČ či název vašeho bydliště či sídla.

Jak se počítá sleva na poplatníka?

Jak funguje vrácení DPH?

Správce daně má povinnost vrátit nadměrný odpočet nebo přeplatek daně do 30 dnů od jeho vyměření, případně od posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání, pokud je tento přeplatek větší než 100 korun. Pokud je nižší, musí o jeho vrácení plátce daně sám požádat.

Co je sleva na dani na poplatníka?

Každý zaměstnanec s podepsaným prohlášením k dani má nárok na slevu na poplatníka, která v letošním roce činí 2570 Kč. Z důvodu uplatnění slevy na poplatníka neplatí zaměstnanci nic na dani z příjmu až do hrubé měsíční mzdy nebo hrubé měsíční odměny ve výši 17 100 Kč.

Co se stane když člověk nepodá daňové přiznání?

Pokud nepodáte daňové přiznání a podat ho máte, finanční úřad vás k tomu vyzve a zároveň vám určí náhradní termín, může vám také vyměřit pokutu za každý den prodlení. Pokuta za opožděné podání se vyměří v poměru k výši stanovené daně, a to 0,05 procenta za každý den prodlení.

Jaké příjmy patří do daňového přiznání?

V souladu s § 38 písm. g zákona o daních z příjmů podává daňové přiznání: každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč. Daňové přiznání se podává i v případě, že tyto příjmy nepřesáhly 15 000 Kč, ale byla vykázána daňová ztráta.

Jaká částka se nemusí danit?

Nesmí být pravidelný a s živnostenským listem. Příležitostný příjem umožňuje formu přivýdělku, kterou nemusejí lidé danit, pokud výše odměny nepřesáhne částku 30 tisíc korun za rok. Podnikatelé ale ne vždy chápou, co přesně je příležitostný příjem a jaké jsou daňové povinnosti při překročení zmíněného limitu.6 дней назад

Kdo je správcem daně v ČR?

3.5 Správce daně Správce daně je orgán veřejné moci, který vykonává správu daní, a to v rozsahu, v jakém mu je svěřena zákonem nebo na základě zákona. Je jím obvykle správní orgán, jímž rozumíme zejména orgány moci vý- konné a orgány územních samosprávných celků.

Jaké jsou přímé daně?

Přímé daně lze rozdělit do dvou skupin. Tou první jsou daně z příjmů (nebo také daně důchodové), kam se řadí daně z příjmů fyzických i právnických osob. Druhou pak daně majetkové, mezi něž se řadí daň z nemovitostí (pozemky, stavby, bytové i nebytové jednotky), daň silniční a tzv. daně převodové (např.

Kdy se platí daň z příjmů?

V tomto případě odvádějí dvě zálohy ročně, každou ve výši 40 procent z poslední zaplacené (roční) daně. Ve většině případů je zdaňovacím obdobím kalendářní rok, zálohy jsou tedy splatné 15. června a 15. prosince (respektive k prvnímu pracovnímu dni po tomto datu).

Kdo vybírá spotřební daň?

Zdaňovací období pro tuto daň je jeden měsíc, pokud ale v tomto měsíci nevznikne povinnost daň přiznat, nemusí se podávat daňové přiznání. Plátci daně jsou výrobci a provozovatelé tzv. daňových skladů. Poplatníky jsou pak kupující výrobku, daň je obsažena v ceně výrobku, jako je tomu například i u DPH.

Kdo je poplatník dani?

Daňový poplatník je fyzická nebo právnická osoba, jejíž příjmy, majetek nebo činnost podléhá dani. Plátcem daně je osoba ze zákona povinná daň vypočítat, vybrat nebo srazit a v určité lhůtě odvést správci daně.

Co je široký základ daně?

Do širokého základu daně spadají ústavy, obecně prospěšné společnosti, veřejné výzkumné instituce, zdravotnická střediska a veřejné vysoké školy.

Kdy mám nárok na vrácení daní?

Kdy mám nárok na slevu na poplatníka?

Na slevu v plné výši mají nárok všichni poplatníci, kteří měli alespoň část roku zdanitelné příjmy (tzn. podnikali, nebo byli zaměstnaní). To znamená, že i když jste neměli příjmy všech 12 měsíců, uplatníte si slevu v plné výši. Její výše se každým rokem vlivem inflace zvyšuje.

Jak požádat o vrácení daně?

Kdo je daňový poplatník?

Daňový poplatník je fyzická nebo právnická osoba, jejíž příjmy, majetek nebo činnost podléhá dani. Plátcem daně je osoba ze zákona povinná daň vypočítat, vybrat nebo srazit a v určité lhůtě odnést správci daně.

Kdo je plátcem daně?

Plátce daně je fyzická či právnická osoba, která je povinna daň vypočítat, vybrat a odvést do státního rozpočtu (prostřednictvím správce daně).

Kdo může platit spotřební daň?

Spotřební daň může platit: fyzická nebo právnická osoba, která je oprávněným skladovatelem, tj. je oprávněna vyrábět, zpracovávat, skladovat, distribuovat nebo přijímat zboží podléhající spotřební dani (Dočasné zproštění povinnosti platit spotřební daň, které za určitých podmínek schválil daňový orgán.)

Kde byste měli zaplatit spotřební daň?

Určení země, ve které byste měli zaplatit spotřební daň, závisí na několika faktorech: kdy byly produkty vyrobeny nebo dovezeny do EU, kdy byly propuštěny ke spotřebě či zda byly přepravovány přes hranice apod. Ověřte si, ve které zemi musíte uhradit spotřební daň. V takovém případě budete muset spotřební daň zaplatit také v zemi určení.

Podobne clanky

Kdy je poplatník a plátce jedna osoba?

Co všechno je placeno z daní?

Byly nase odpovedi uzitecne?

Ano Ne

Dekujeme mnohokrat za vasi zpetnou vazbu!

Mate nejake dalsi otazky?poslat zadost

FAQ

 • Kolik vydělává strojní inženýr?
 • Strojní inženýři vydělává na začátku pracovního poměru obvykle 25 979 Kč až 37 622 Kč hrubého měsíčně. Po pěti letech práce je to mezi 27 507 Kč a 40 059 Kč měsíčně za 40hodinový pracovní týden.Kolik vydělává strojař? Průměrný plat Konstruktér - Strojař KORADO, a.s. za měsíc v lokalitě Česká republika je přibližně 33 639Kč, což odpovídá celostátnímu průměru. Odhad je založený na 6 údajích od zaměs...


 • Jaký je rozdíl mezi projektantem a architektem?
 • Tímto se dostáváme k základnímu rozdílu mezi architektem a projektantem: řečeno s nadsázkou, architekt dílo navrhuje a projektant se stará o to, aby nespadlo. Architekti si zase rýpnou, že projektant sice umí navrhnout konstrukci, ale nehledí přitom na kabát.Hlavní rozdíl mezi projektantem a architektem spočívá v tom, že první specialista je zodpovědný především za estetický aspekt projektu a druh...


 • Jaký je průměrný plat v Polsku?
 • V Polsku průměrná mzda činí 1301 eur, v Maďarsku 1369 eur a na Slovensku 1185 eur. Jaký je průměrný plat v Maďarsku? Průměrná hrubá mzda v Maďarsku v červnu meziročně vzrostla o 15,4 % na 503 500 forintů (téměř 30 000 Kč). Ve středu to uvedl maďarský statistický úřad. Růst hrubé mzdy tak byl vyšší než růst inflace, jejíž míra v červnu dosáhla 11,7 %. Kolik je průměrný plat ČR? Co je dobrý plat...


 • Co je to výplata?
 • Mzda je odměna za práci v pracovním poměru, vyplácená ve výplatním termínu (zpravidla měsíčně) zpětně. Může se skládat z těchto složek: základní mzda, náhrady mzdy a výkonnostní složky mzdy. Jedná se o peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci.Výplaty jsou šeky vydané zaměstnavatelem za účelem uspokojení zaměstnaneckého poměru, který zaměstn...


 • Kolik je prumerny plat ČR?
 • Kolik je prumerna čistá mzda v ČR? Medián mezd (34 111 Kč) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 5,3 %, u mužů dosáhl 36 925 Kč, u žen byl 31 170 Kč. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 17 854 Kč a 65 383 Kč. *) Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) Jaký je průměrný plat v Polsku? V Polsku průměrná mzda...


 • Kolik peněz na hodinu?
 • Kolik Kč za hodinu? Kolik bere číšník na hodinu? Kolik si vydělá Brigadnik? Kolik berou brigádníci na hodinu? Co je dobrý plat? Nejlépe vydělávají generální ředitelé s měsíční průměrnou mzdou přesahující 160 tisíc Kč. Z nemanažerských pozic jsou mezi nejlépe placenými pozicemi IT nebo advokáti. Průměrná mzda v ČR loni ve třetím čtvrtletí podle Českého statistického úřadu meziročně vzrostla o 5...


 • Kolik lidí vydelava nad 100 000?
 • Kolik lidí bere více než já? Kolik je nadprůměrný plat? Medián mezd (34 111 Kč) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 5,3 %, u mužů dosáhl 36 925 Kč, u žen byl 31 170 Kč. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 17 854 Kč a 65 383 Kč. *) Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) Kolik je dobrá Vyplata? Kolik l...


 • Kolik peněz má právník?
 • Průměrný plat na pozici. Právník je 47 328 Kč Při práci na plný úvazek je hodinová mzda 265 Kč.Kolik peněz si vydelava pravnik? Průměrný plat na pozici. Právník je 47 328 Kč Při práci na plný úvazek je hodinová mzda 265 Kč. Kolik vydělá pravnik mesicne? Průměrný plat 28 699 Kč za období měsíčně Kolik peněz si vydelava pravnik? Průměrný plat na pozici. Právník je 47 328 Kč Při práci na plný úvazek...


Comments

Leave a Comment

Posli nam email